Karta kredytowa – porównanie, dlaczego warto uzywac

Credit card – Karty kredytowe – porównania

Ile VAT można odliczyć przy leasingu?

Ile-VAT-można-odliczyć-przy-leasingu?

Leasing ma tę przewagę nad kredytem samochodowym, że pozwala na większe ulgi podatkowe. Wyjaśniamy, jakie VAT-u można odliczyć dzięki leasingowi.

Przedsiębiorcy nieposiadający własnego kapitału i niemogący uzyskać kredytu na zakup pojazdu mogą skorzystać z umowy leasingu. Taka forma finansowania środka trwałego jest dla firmy bardzo korzystna podatkowo. Jest to związane z tym, że do kosztów uzyskania przychodów pomniejszających dochód do opodatkowania przedsiębiorca może wliczyć opłatę wstępną oraz ratę leasingową. W związku ze zmianami wprowadzonymi w 2014 roku trochę inaczej wygląda kwestia odliczania VAT od opłat leasingowych.

Samochód do celów mieszanych

Obowiązujące od 2014 roku przepisy zakładają, że kupowane na leasing przez przedsiębiorcę samochody osobowe są wykorzystywane nie tylko w działalności gospodarczej, ale także prywatnie. W związku z tym, gdy auto firmowe jest przeznaczone do celów firmowych i prywatnych, to VAT naliczony w odniesieniu do tych wydatków może być odliczony tylko w 50%. Przepisy te odnoszą się do wszystkich umów leasingowych zawartych po 1 kwietnia 2014 roku. W takim przypadku od opłat związanych z leasingiem samochodu przedsiębiorca może odliczyć 50%. Do kosztów takich zaliczamy:

  • czynsz inicjalny,
  • miesięczne raty,
  • wydatki eksploatacyjne,
  • zakup paliwa,
  • opłata za wykup samochodu po zakończeniu umowy.

Dodatkowo w przypadku mieszanego użytkowania pojazdów przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT oraz zgłaszania formy użytkowania pojazdu do urzędu skarbowego.

Samochód do celów służbowych

W przypadku samochodów osobowych użytkowanych tylko w celach firmowych przedsiębiorcy mają prawo do 100% odliczenia podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych oraz ich nabycia. Aby móc odliczyć pełną stawkę podatku VAT, muszą być spełnione następujące warunki:  

  • należy zgłosić pojazd do urzędu skarbowego na druku VAT-26, 
  • należy prowadzić dokumentację kilometrówki dla celów VAT,
  • należy wprowadzić zasady użytkowania pojazdu (np. w formie regulaminu).

Pojazdy z „kratką”

Zmiany wprowadzone w 2014 roku objęły także pojazdy z „kratką”. Przed wejściem nowych przepisów przedsiębiorca miał możliwość odliczanie 100% podatku VAT od płaconych rat leasingowych. Obecnie posiadacze takich samochodów mogą odliczyć jedynie 50% VAT-u, ponieważ pojazdy z „kratką” są traktowane jak inne auta osobowe. Decydującym kryterium o tym czy samochód jest uznawany za ciężarowy jest masa, a nie homologacja N1.

Leasingobiorca czy kredytobiorca: kto zapłaci mniejszy podatek?

Leasingobiorca-czy-kredytobiorca:-kto-zapłaci-mniejszy-podatek?

Przedsiębiorca, aby rozwijać swoja firmę, musi w nią inwestować. Konkurencyjność na rynku wymusza na firmach stałe dostosowanie do potrzeb klientów i nowoczesnych technologii. Przedsiębiorcy maja dwie najpopularniejsze możliwości zdobycia środków na cele firmowe – kredyt lub leasing. Kto poniesie mniejsze koszty podatkowe: kredytobiorca czy leasingobiorca?

Leasing czy kredyt? Z takim dylematem boryka się wielu przedsiębiorców. W większości przypadków o wyborze konkretnego produkty decydują różnice podatkowe. Zarówno leasing, jak i kredyt mają swoje zalety i wady. Aby znaleźć odpowiedź, co jest korzystniejsze dla przedsiębiorcy, należy rozważyć indywidualne uwarunkowania firmy, tzn. przeanalizować specyfikę firmy, jej płynność finansową oraz zdolnością kredytową.

Leasing

Decydując się na leasing, przedsiębiorca ma do wyboru leasing operacyjny lub finansowy. Różnica pomiędzy tymi dwoma usługami polega na tym, kto będzie dokonywał amortyzacji przedmiotu leasingu. W Polsce większość kontraktów leasingowych jest zawierana na leasing operacyjny. Jest to związane z tym, że ta forma finansowania pozwala na mniejsze zaangażowanie środków własnych przez leasingobiorcę na początku trwania umowy. Kolejny argument przemawiający za leasingiem operacyjnym to brak wpływu na zdolność kredytową firmy. Jednak największą wadą tego rodzaju umowy jest brak możliwości jej zakończenia przed terminem.

W leasingu operacyjnym firma leasingowa zalicza przedmiot leasingu do własnych środków trwałych, co wiąże się z możliwością dokonywania przez nią odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca może natomiast zaliczać do kosztów uzyskanie przychodów wszystkie opłaty związane z umową leasingową, wliczając w to opłatę wstępną oraz raty. Te nie są dzielone na odsetki i kapitał, co sprawia, że przedsiębiorca może odliczyć je od podatku w całości. Dodatkowo w ramach leasingu operacyjnego firma może zaliczyć do kosztów podatkowych wszelkie wydatki poniesione na paliwo, części, usługi serwisowe i ubezpieczenie.

Kredyt

Aby skorzystać z kredytu, przedsiębiorca musi wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową oraz spełnić warunki wymagane przez bank. Po dokonaniu transakcji zakupiony środek trwały staje się własnością lub współwłasnością firmy. W przypadku, gdy zakupiony przedmiot jest zabezpieczeniem kredytu, czyli bank jest jego współwłaścicielem, przedsiębiorca ma ograniczoną możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych do czasu całkowitej spłaty zadłużenia. Korzystając z kredytu, firma – poza amortyzacją do kosztów podatkowych – może zaliczyć także zapłacone odsetki, prowizje, opłaty manipulacyjne oraz wszelkie koszty eksploatacyjne samochodu, np. paliwo, OC czy koszty napraw.